Beëindigen huurcontract onbepaalde tijd

Opzeggen/ontbinden huur woonruimte

Een vast huurcontract of te wel een huur voor onbepaalde tijd kan door opzegging of ontbinding worden beëindigd. De wijze waarop een vast huurcontract kan worden opgezegd, is afhankelijk van het soort huurcontract. Indien sprake is van een huurcontract woonruimte, dan kan het vaste huurcontract slechts onder strikte voorwaarden worden opgezegd. Bovendien is in vrijwel alle gevallen de tussenkomst van de rechter vereist. Dit is alleen dan niet vereist, indien de huurder de huur heeft opgezegd of ontbonden dan wel na de opzegging door de verhuurder schriftelijk in de beëindiging ervan heeft toegestemd. Als de verhuurder het vaste huurcontract wil opzeggen, dan heeft hij een opzeggingsgrond nodig.

Opzeggingsgronden

De verhuurder is gebonden aan de zestal in de huurwet opgenomen opzeggingsgronden:

  1. de huurder heeft zich niet gedragen, zoals een goed huurder betaamt. Dergelijke gedragingen leveren nagenoeg altijd ook wanprestatie op en in dat geval kan het huurcontract ook door ontbinding worden beëindigd;
  2. in het huurcontract is een diplomatenclausule opgenomen;
  3. de verhuurder maakt aannemelijk dat sprake is van dringend eigen gebruik. Hieronder wordt tevens begrepen renovatie van woonruimte die zonder beëindiging van de huur niet mogelijk is. Een voorwaarde voor deze opzeggingsgrond is wel dat de huurder andere passende woonruimte kan krijgen. Bovendien kan de rechter dan een bedrag vaststellen dat de verhuurder aan de huurder moet betalen ter tegemoetkoming in diens verhuis- en inrichtingskosten. Er vindt een belangenafweging plaats, waarbij de rechter rekening houdt met alle relevante omstandigheden;
  4. de huurder heeft niet toegestemd in een redelijk aanbod tot het aangaan van een nieuw huurcontract met betrekking tot dezelfde woonruimte, mits dit aanbod niet een wijziging van de huurprijs inhoudt. Indien sprake is van geliberaliseerde woonruimte, dan mag het aanbod wel een wijziging van de huurprijs inhouden. De restrictie geldt dus alleen voor sociale huurwoningen;
  5. de verhuurder wil een krachtens geldend bestemmingsplan op het verhuurde liggende bestemming verwezenlijken;
  6. indien het huurcontract een onzelfstandige woning betreft (bijvoorbeeld een kamer), die deel uitmaakt van de woning waarin de verhuurder zijn hoofdverblijf heeft, en de verhuurder maakt aannemelijk dat zijn belangen bij beëindiging van de huur zwaarder wegen dan die van de huurder bij voortzetting daarvan.

In geval het de huurder is die tot opzegging overgaat, geldt het vereiste van een opzeggingsgrond niet.

Opzeggingstermijn verhuurder

Voorts moet de verhuurder de in de huurwet opgenomen opzeggingstermijn in acht nemen. Voor de verhuurder is deze termijn minimaal drie maanden, voor elk gehuurd jaar verlengd met één maand, tot ten hoogste zes maanden. Dus als de huurder een vol jaar heeft gehuurd, is de opzeggingstermijn voor de verhuurder vier maanden (drie maanden plus één maand).

Opzeggingstermijn huurder

Indien het de huurder is die de huur opzegt, dan moet ook hij de in de huurwet opgenomen opzeggingstermijn in acht nemen. Voor de huurder is de termijn gelijk aan de overeengekomen betalingsperiode. Dus als de huurder de huur per maand betaalt, is de opzeggingstermijn voor de huurder een maand. De opzeggingstermijn voor de huurder is in ieder geval niet korter dan een maand en ook niet langer dan drie maanden.

Ontbinden

Ontbinding door de verhuurder, bijvoorbeeld op grond van wanprestatie van de huurder of op grond van verstoring van de openbare orde door de huurder, kan slechts door de rechter geschieden. De huurder kan echter wel buitengerechtelijk ontbinden. Voor het ontbinden van een vast huurcontract door de verhuurder, bijvoorbeeld op grond van wanprestatie, is het belangrijk dat de verhuurder aan dossieropbouw doet, want de rechter gaat niet zomaar over tot het ontbinden van de voor onbepaalde tijd aangegane huur. In het geval de huurder de huurprijs niet heeft betaald, moet de huurder de huurprijs veelal minimaal drie maanden niet hebben betaald. Pas dan zal de rechter een ontbinding en ontruiming uitspreken.

Vrijblijvend contact

Wilt u meer weten over hoe u uw vaste huurcontract kunt beëindigen? Of wilt u weten wat u kunt doen als uw vaste huurcontract is opgezegd? Neemt u gerust geheel vrijblijvend contact op met advocaat Ruud Hilberts. Het eerste gesprek is altijd gratis!

Hilberts Advocatuur adviseert en procedeert niet alleen over het beëindigen van de huur (opzeggen en ontbinden), máár ook over de huurprijs (hoogte, betalen, verrekenen, verzuim en opschorten), onderhoud en gebreken, onderhuurmedehuur, woningruil, coöptatie en kraken. Advocaat Ruud Hilberts helpt u ook graag bij het beëindigen van de huur van bedrijfsruimte.

Meer weten?

Ruud Hilberts Advocaat Amsterdam

Wil je meer weten over hoe ik je kan helpen? Neem dan gerust geheel vrijblijvend contact met me op. Het eerste gesprek is altijd gratis!

Gratis kennismakingsgesprek Gratis probleemanalyse Gratis offerte aanvragen Vrijblijvend contact opnemen

Hilberts Advocatuur

Rechtvaardigheid is mijn drijfveer. Indien mij tijdens ons gratis kennismakingsgesprek blijkt dat in uw zaak sprake is van onrechtvaardigheid, dan vecht ik er voor. Overtuigt u mij? Dan overtuig ik u.

Ruud Hilberts

Gratis kennismakingsgesprek Gratis probleemanalyse Gratis offerte aanvragen
Bel direct020 - 820 23 95