Algemene voorwaarden

1. Hilberts Advocatuur is een eenmanszaak ter uitoefening van de advocatenpraktijk.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Hilberts Advocatuur te verrichten opdrachten, inbegrepen aanvullende en vervolgopdrachten, en op alle rechtsverhoudingen van Hilberts Advocatuur met derden. Toepasselijkheid van door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitgesloten. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand, nadat een opdracht door Hilberts Advocatuur schriftelijk is aanvaard.

3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Hilberts Advocatuur, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, alsmede de werking van artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, wordt volledig uitgesloten.

4. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat op grond van voornoemde verzekering voor rekening van Hilberts Advocatuur komt. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 5.000,- per opdracht.

5. De in artikel 4 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Hilberts Advocatuur aansprakelijk is voor het niet deugdelijk functioneren van de door Hilberts Advocatuur bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

6. Bij het inschakelen van derden zal Hilberts Advocatuur steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en, behoudens deurwaardersbijstand, zo veel mogelijk tevoren overleggen met de opdrachtgever. Hilberts Advocatuur is gemachtigd eventuele algemene voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperkingen van in te schakelen derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Aansprakelijkheid van Hilberts Advocatuur voor fouten of tekortkomingen van derden wordt uitgesloten.

7. De opdrachtgever vrijwaart Hilberts Advocatuur voor en tegen alle aanspraken en rechtsvorderingen van derden die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht en zal Hilberts Advocatuur schadeloos stellen ter zake dergelijke aanspraken en rechtsvorderingen. De opdrachtgever zal aan Hilberts Advocatuur de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken vergoeden.

8. Voor de uitvoering van een opdracht is de opdrachtgever het overeengekomen honorarium, vermeerderd met een vergoeding voor algemene kantoorkosten, omzetbelasting en verschotten, alsmede en indien van toepassing in rekening gebrachte kosten van derden, verschuldigd.

9. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever met de betaling van hetgeen door hem verschuldigd is in verzuim is, heeft Hilberts Advocatuur het recht de werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever op te schorten.

10. Gelden die Hilberts Advocatuur ten behoeve van de opdrachtgever en/of derden onder zich houdt, worden geplaatst op een daartoe speciaal aangehouden bankrekening ten name van een van Hilberts Advocatuur onafhankelijke stichting. Ter bestrijding van de kosten van administratie en beheer van deze derdenrekening wordt door Hilberts Advocatuur over deze gelden geen rente vergoed, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

11. Alle bedingen van deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de vennoten en hun bestuurders en al degenen die voor hen of voor Hilberts Advocatuur werkzaam zijn of waren, met inbegrip van hun erfgenamen of die bij de uitvoering van enige opdracht door Hilberts Advocatuur worden ingeschakeld.

12. Op de rechtsverhouding tussen Hilberts Advocatuur en de opdrachtgever en/of derden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Het hier onder 11 gestelde lijdt uitzondering, indien en voor zover de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur is overeengekomen.

Meer weten?

Ruud Hilberts Advocaat Amsterdam

Wil je meer weten over hoe ik je kan helpen? Neem dan gerust geheel vrijblijvend contact met me op. Het eerste gesprek is altijd gratis!

Gratis kennismakingsgesprek Gratis probleemanalyse Gratis offerte aanvragen Vrijblijvend contact opnemen

Hilberts Advocatuur

Rechtvaardigheid is mijn drijfveer. Indien mij tijdens ons gratis kennismakingsgesprek blijkt dat in uw zaak sprake is van onrechtvaardigheid, dan vecht ik er voor. Overtuigt u mij? Dan overtuig ik u.

Ruud Hilberts

Gratis kennismakingsgesprek Gratis probleemanalyse Gratis offerte aanvragen
Bel direct020 - 820 23 95